Daily Scriptures

MONDAY
Matthew 25:1-13

TUESDAY
Joshua 2:15-24

WEDNESDAY
Joshua 3:1-13

THURSDAY
Joshua 3:14-4:7

FRIDAY
Romans 12:9-21

SATURDAY
Romans 13:1-7